Общи условия за използване на програмата за лоялност на Фитнеси Флайс

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Добре дошли в програмата за лоялни клиенти на Фитнеси Флайс. Присъединявайки се към програмата ни за лоялност, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия.
1.2. Като лоялен клиент с всяка покупка ще имате възможността да получавате токени, с които да заплащате услуги и продукти в клубовете на верига фитнеси „Флайс“.
1.3. Програмата за лоялност може и ще бъде използвана само след предварително записване чрез контактната форма на сайта и съгласие с настоящите Общи условия за използване.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1. „Фитнес Флайс Корпорейшън“ ООД, ЕИК 204418337 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. „Пирин“ № 56, в настоящите Общи условия се нарича „Организатор“, „ние“, „нашата“ или „нас“.
2.2. Програма за лоялност в настоящите Общи условия се нарича още “система”.
2.3. Сайт се нарича интернет страницата, намираща се на домейн www.flais.eu.
2.4. Потребител се нарича всеки настоящ клиент на Организатора, регистриран и съгласил се с Общите условия за използване на програмата за лоялност.
2.5. Токените представляват точки за лоялност.
2.6. Когато се споменава понятието „платформата“, се реферира еднозначно към www.flais.eu и се има предвид точно тази платформа.

3. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

3.1. Потребител може да бъде физическо лице, което действа от свое собствено име, а не от името на компания, което има валиден имейл адрес и има навършени 18 години. Служители и представители на фитнеси Флайс не могат да вземат участие в Програмата.
3.2. Вашето участие в програмата за лоялност е лично, не подлежи на прехвърляне и се определя от настоящите Общи условия. Членството е ограничено до един профил на човек.
3.3. Потребителят се регистрира като доброволно въведе лична информация в електронна форма, достъпна в реално време, а именно: имена, дата на раждане, снимка, актуален имейл и телефон за контакт. Потребителят е длъжен да въвежда пълна и точна информация, удостоверявайки, че е пълнолетно лице.
3.4. Потребителят се съгласява и по своя воля предоставя горепосочената информация, за да бъде събирана и ползвана от Организатора, който е администратор на лични данни. При непълно предоставяне на информация, при недостоверна такава, при ползване на чуждо име и данни или ако едно лице се опитва да се регистрира многократно, Организаторът може да счете регистрацията за неправомерна и да блокира достъпа до системата, освен ако Организаторът не реши, че са му необходими допълнителни доказателства относно самоличността на Потребителя и не ги изиска.
3.5. Ваша отговорност и условие за участие в програмата за лоялност е да поддържате имейла и данните си за контакт актуални.
3.6. Регистрацията и участието в програмата за лоялност са обвързани с покупка. Не се натрупват точки при закупуване на абонамент или стоки с отстъпка, без значение от нейния размер.
3.7. Със завършване на стъпките по регистрация Потребителят декларира, че се съгласява Организаторът да използва имената и лика му с промоционална цел, да го включва в промоционални активности, като за това Организаторът не дължи допълнителна компенсация или възнаграждение.
3.8. Със завършване на стъпките по регистрация Потребителят декларира, че е навършил пълнолетие и, че е запознат с Общите условия и правила на Организатора, приема ги и се задължава да ги спазва.
3.9. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за използване на системата, поради липса на технически познания, опит или необходими устройства от страна на потребителя.
3.10. Програмата за лоялност се използва “както е” – организаторът не носи отговорност при възникнали технологични и други проблеми, които възпрепятстват клиента от използването ѝ или поради форсмажорни обстоятелства.
3.11. Организаторът не може да гарантира по никакъв начин сигурността на точките (токените) на клиентите си, така че да не възникне неоторизирано им прехвърляне към трето лице, както и не може технически да ги възстановява, поради естеството на използваната технология.
3.12. Потребителите на системата носят изцяло отговорност за сигурността на натрупаните токени. Моля, пазете паролата си неприкосновена!
3.13. Един токен е равностоен на 1 лв. Организаторът запазва правото си да променя стойността на натрупаните токени, въпреки поставената първоначална стойност.
3.14. Организаторът си запазва правото да откаже използване на точките за лоялност при възникване на съмнения за начина им на придобиване, проверка, за което може да направи по свое усмотрение.
3.15. Организаторът може да отменя или добавя методи, чрез които да се получават токените, по всяко време и без предупреждение, като промените ще бъдат своевременно отразявани единствено и само в сайта.
3.16. Организаторът не възпрепятства потребителите да си прехвърлят токени един към друг, когато и както пожелаят.
3.17. Организаторът не предоставя възможност токените да бъдат използвани за друго освен продукти и услуги, предлагани в обектите, напълно или частично и за срок, който може да бъде променян.
3.18. Една покупка на стока или услуга може да бъде основание за начисляване на точки само веднъж.
3.19. Токените не могат да бъдат прилагани към минали покупки.
3.20. Не се допуска замяна на събраните токени за пари в брой.
3.21. Организаторът си запазва правото да променя всяка част на настоящите Общи условия по свое усмотрение и без предварително известяване на ползващите програмата за лоялност.
3.22. Броят на точките (токените), които могат да се събират /обменят чрез Програмата могат да варират в зависимост от личната преценка на Организатора.
3.23. Вашата регистрация като лоялен клиент е за неопределен период от време.

4. ПРОМЯНА, ПРЕКРАТЯВАНЕ И/ИЛИ НАПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

4.1. Можете да прекратите използването на системата по всяко време от своя профил или с писмена заявка, изпратена на имейл адрес info@flais.eu
4.2. Ако прекратите абонамента си на лоялен клиент, всички точки, които остават във Вашия профил, ще бъдат заличени.
4.3. От своя страна Организаторът може да реши да прекрати, промени, ограничи, спре или промени програмата за лоялност и/или Общите условия по всяко време, в случай на промени в приложимите закони и/ или услуги.
4.4. Всяка злоупотреба с програмата за лоялност, доказана или основаваща се на факти, предполагаема измама, неспазване на Общите условия или липса на активност 24 (двадесет и четири) месеца от последната покупка, както и всяко некоректно представяне или поведение, накърняващо интересите и репутацията на фитнеси Флайс, може да доведе до анулиране на профила Ви на лоялен клиент. Ако профилът Ви бъде анулиран, всички събрани точки ще бъдат изтрити автоматично.

5 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия. Ако някоя промяна е неприемлива за Вас, Вие трябва да прекратите използването на системата. Ако продължите да използвате системата след датата, от която влизат в сила промените, то се счита, че Вие сте се запознали с тези промени и сте се съгласили с тях.
5.2. Съгласно изискванията на чл. 3 и чл. 4 на ЗМИП „Фитнес Флайс Корпорейшън“ ООД са длъжни да извършват комплексна проверка на своите клиенти като събират и изготвят документи, съхраняват ги, извършват оценка на риска за своите клиенти, както и при съмнение за пране на пари следва да разкрият информация пред компетентните държавни органи.
5.3. Организаторът не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди, настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, небрежно поведение на потребител или трети страни, извършили незаконни действия, както и заради непредвидими или извънредни обстоятелства.
5.4. Организаторът също така не отговаря за действия, извършени за сметка на потребител, който е предоставил доброволно своите данни за достъп до крипто-портфейл на трети лица или не е положил необходимата грижа за обезпечаване на сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване или връзката със Световната глобална мрежа. Всеки потребител е препоръчително да използва пароли с висока сложност, както и да се погрижи за опазването им в тайна.
5.5. Организаторът не носи отговорност в случай че поради форсмажорни обстоятелства и/или непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения е невъзможно отстъпката или част от нея да бъде предоставена.
5.6. Организаторът не носи отговорност за липсваща или загубена регистрация на сайта, следствие от действие или бездействие на потребителя.
5.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани неправомерно за регистрация в програмата от друго лице, независимо дали е налице съгласие от титуляра за това.
5.8. Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил неверни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
5.9. Организаторът си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугата, която предлага, както и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.
5.10. Информация за обработването на личните Ви данни ще намерите в Политиката за поверителност на лични данни, публикувани на нашия сайт.
5.11. Организаторът си запазва правото да промени функционалността, дизайна, начина на поръчка за закупуване и продажба на криптовалути, както и всяка друга информация по програмата с цел подобряване на обслужването и оптимизиране на услугата.
5.12. Всички права запазени. Текстовото, снимково, видео и цифрово съдържание принадлежи на Организатора. Ползането му не е разрешено без писменото ни съгласие.

6. КОНТАКТИ

6.1 Всякаква кореспонденция, свързана с програмата за лоялност трябва да бъде адресирана до info@flais.eu.